സ്പെഷ്യല്‍

കോവില്‍കണ്ടിയുടെ കഥ, അഥവാ കൊയിലാണ്ടിയുടെ പേരിന്‍റെ കഥ

•ശിവരാമന്‍ കൊണ്ടംവളളി [സ്ഥലനാമ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ] സംഘകാലഘട്ടത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ദേവതമാരില്‍ പ്രധാനിയായിരുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ (ആണ്ടവന്‍) ...

Read More »

ഇവിടെ, കോഴിക്കോടിന്റെ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് കോടപുതച്ചൊരു മലയുണ്ട്‌

കെ. അനൂപ്ദാസ് ”തൊട്ടില്‍പാലത്ത്ന്ന് കുറച്ചേള്ളു, അവിടെത്താറായാല് വിളിച്ചാമതി വഴി പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ...

Read More »